صفحه اصلی /   اینستاگرام /  سفر در زمان
سفر در زمان

آیا سفر در زمان امکانپذیر است؟ در این ویدیو وقایع غیرقابل توصیف در ارتباط با سفر در زمان بررسی می شود.